در رابطه با درس فارسی و چغندر پر برکت شولی بین دانش آموزان توزیع شد.کلاس دوم حیان
     
تدریس درس ایـ ای کلاس اول مولوی 
     
تکلیف اختیاری 
     
تکلیف اختیاری کلاس دوم عطار تمیز کردن اتاق دانش آموزان توسط خودشان